Att tänka på

Vad man bör tänka på inför ett besök på Begravningsbyrån är: Vad ska den avlidna ha för kläder på sig?

Var ska begravningen äga rum, ska det vara kistgrav, urngrav, asklund eller minneslund. Ska det vara någon minnesstund efter begravningsakten, vilken mat och dryck?

Om det är några speciella psalmer, eller om det ska vara solosång eller någon annan musik? Eller om ni har några speciella önskemål så ska vi försöka hjälpa er.

Det är viktigt att tänka efter vilken form av gravplats som passar. Det finns en spännvid mellan helt anonym till stor gravplats med gravsten med namn, årtal dikter osv.

En kista eller urna får normalt inte flyttas till annan gravplats efter gravsättning. Valet av minnesplats är helt individuellt, inget är fel, det som är viktigt är att tänka efter innan gravsättningen.

En gravplats har man i många år och finns det någon gravplats i släkten som kan användas är det ofta det bästa alternativet.

Kistgravar upplåtes vanligen med plats för två kistor, gravrättupplåtes på 25 år. Kistgravar finns på alla våra kyrkogårdar med undantag av kyrkogårdar runt Järnstorps kyrka.

Enligt begravningslagen ska kistan vara gravsatt inom 1 månad efter dödsfallet. Vanligtvis är att begravningsgästerna följer med ut till gravplatsen, där man sänker ner kistan, och sista avskedet tas.

Urngravar upplåtes med plats för sex-nio urnor, gravrätt upplåtes på 25 år. Det finns urngravar på de flesta kvarter på alla våra kyrkogårdar. Om det finns en gravplats i släkten finns det ofta plats till en urna där man vill. En tid efter begravningscermonin är det vanligt att ha urnsättningen.

Enligt begravningslagen kan man vänta upp till ett år, men det är inte att rekommendera. Vid själva urnsättningen kanske man läser en dikt/sjunger en sång under tiden man sakta sänker ner urnan.

Det är vanligt att närmast anhöriga själva sköter urnsättningen, men man kan välja att ha med präst, entreprenör eller vaktmästare. Svenska kyrkan har ren kort gudstjänstordning för gravsättning av urna.

Detta är ett helt anonymt gravsätt som finns på alla våra kyrkogårdar. Med anonymt menar vi att all aska grävs ner någonstans inom minneslundens område.

Det är personalen på kyrkogården som sköter nedsättningen. Minneslundsblad sänds efter nedsättningen till den som anmält begravningen, där efter skrivs namnet in i en minneslundsbok som finns på varje kyrkogård.

Blommor kan sättas på en gemensam smyckningsplats.

I en asklund sätts urnor ner utan att platsen markeras, men de anhöriga får vara med vid nersättningen.

Det finns en stenpelare med vas/ljushållare och plats runt namnpelarna för de anhöriga att smycka med snittblommor och ljus. På de tre stenpelarna sätts namnplattor i brons på de avlidna som vilar i asklunden.

På den plats där urnan är nedsatt är det inte tillåtet att smycka. Skötsel och plantering står kyrkoförvaltningen för.